Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 5

จดหมายข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science ฉบับที่ 5

3 องค์กรหลักร่วมจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์” ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกระดับและพัฒนาแรงงานวิชาชีพด้านยานยนต์ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือกับนายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนัน และ นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์" ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกระดับและพัฒนาแรงงานวิชาชีพด้านยานยนต์ภายใต้โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

 

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือกับนายปิยบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนัน และ นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์” ในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อยกระดับและพัฒนาแรงงานวิชาชีพด้านยานยนต์ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”

  • การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559  นางสุกัญญา งามบรรจง, ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ., ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้และผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

    นโยบายรัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความสำคัญกับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งมุ่งผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้ จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความสำคัญและเร่งการดำเนินการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วน โดยได้นำแนวคิด STEM Education ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ทั้งสี่ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science)  เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และ คณิตศาสตร์ (Mathematics) เข้าด้วยกันมากำหนดเป็นโครงการสำคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุดเน้น 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างเยาวชนไทยในสถานศึกษาให้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง การเตรียมพร้อมเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชีพในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำ โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาปี 2559  โดยได้กำหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าว 225 เขต ทั่วประเทศ จำนวน 2,250 โรง (10 โรง/เขต)

    การดำเนินการโครงการ “Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education รวมถึงการศึกษาสายอาชีพหรืออาชีวศึกษา ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานและเกษตร เป็นต้น

    โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” จึงถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง  ของโครงการประชารัฐที่ภาคเอกชนอย่างบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มีความมุ่งมั่นในการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้วยการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกอย่าง Teachers College, Columbia University และสถาบันคีนันแห่งเอเซียที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการทางการศึกษาร่วมกับภาครัฐมากว่าทศวรรษ ได้ผนึกกำลังกันในการใช้องค์ความรู้ที่มีงานวิจัยมารองรับเพื่อนำแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่ใช้ได้ผลในหลาย ๆประเทศ และในประเทศไทย มาปรับใช้ในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลสูงขึ้น ด้วยการใช้สื่อการสอนที่ออกแบบมาอย่างดี กระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ การติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการพี่เลี้ยงทางวิชาการและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ

    Chevron_Enjoy_Science_Newsletter_Issue_5_Thai

Date

October 23, 2017

Category

Newsletter