Alienum phaedrum torquatos nec eu, vis detraxit periculis ex, nihil expetendis in mei. Mei an pericula euripidis, hinc partem.
 

สื่อการสอน

เอกสารประกอบงานสัมนาวิชาการอาชีวะศึกษา TVET4.0

Mechatronics Awareness

ในปัจจุบันที่ประเทศไทยกาลังก้าวไปสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 ระบบการทางานแบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีดิจิทัลมีความซับซ้อน ภาคอุตสาหกรรมได้นาเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น ทาให้เกิดความต้องการช่างเทคนิคที่มีทักษะด้านแมคคาทรอนิกส์มากขึ้นเช่นกัน “แมคคาทรอนิกส์ 101” เป็นหลักสูตรที่เหมาะกับครูอาชีวะทุกสาขา โดยมุ่งสร้างความตระหนักรู้ในระบบแมคคาทรอนิกส์ ให้ครูเข้าใจถึงความหมายและความสาคัญของระบบแมคคาทรอนิกส์ อีกทั้งสามารถนาไปปรับใช้และพัฒนาสื่อการสอนให้นักเรียนของตนได้รับความรู้ที่ตรงกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการ ในรูปแบบที่อาจารย์สนุกกับการสอน และนักเรียนสนุกกับการเรียนรู้

 

“ห้องเรียนยุคใหม่ สไตล์แอคทีฟ” (Active Classroom)

เปลี่ยนแปลงห้องเรียนแบบเดิม ให้เป็นห้องเรียนยุคใหม่ ในสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้นและมีชีวิตชีวา ด้วย Active Learning ซึ่งเป็นวิธีการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและร่วมมือกันทางานในชั้นเรียน “ห้องเรียนยุคใหม่ สไตล์แอคทีฟ” จะช่วยให้ครูรู้จักแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยครูจะได้สวมบทบาทนักเรียน ฝึกการตั้งคาถามและค้นหาคาตอบ ทาการทดลอง เชื่อมโยงองค์ความรู้กับชีวิตประจาวันและทักษะการทางาน รวมทั้งเปิดโลกทัศน์เทคนิคการสอนใหม่ๆ และแนวทางการจัดการการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

 

การเชื่อมโยงภาคธุรกิจ (School-Industry Linkage):
การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม เป็นปัจจัยสาคัญที่จะผลักดันประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต โครงการ Chevron Enjoy Science เล็งเห็นความสาคัญในประเด็นท้าทายนี้ และมุ่งสร้างการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาคอาชีวศึกษาและภาคธุรกิจ โดยการอบรมหัวข้อ “การเชื่อมโยงภาคธุรกิจ” นี้ ครูจะได้เรียนรู้แนวทางการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนในชั้นเรียน ให้เห็นข้อดีของการเปิดโอกาสให้อาจารย์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมจริง เพื่อพัฒนาการสอนให้นักเรียนเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าใจมุมมองของเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม

 

ระบบลีน (Lean Manufacturing):
ค่าใช้จ่ายและคุณภาพในการดาเนินงาน ถือเป็นปัจจัยสาคัญในการชี้ความสาเร็จของธุรกิจ และ Lean คือแนวคิดการจัดการที่ถูกออกแบบมาเพื่อระบุและกาจัดความสูญเสียในการกระบวนการต่างๆ อันเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก และ Toyota คือแม่แบบของความสาเร็จในการ Lean องค์กร โครงการ Chevron Enjoy Science จึงนาหนึ่งในแนวปฏิบัติที่ประสบความสาเร็จนี้ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรอาชีวศึกษา

Download

TCU BOOK 1

TCU BOOK 1

TCU BOOK 2

TCU BOOK 2

TCU BOOK 3

TCU BOOK 3

TCU BOOK 4

TCU BOOK 4